ປະຫວັດ ແລະ ພາບລວມຂອງ ຣັຕນະ

rbac_building

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນເມື່ອກ່ອນເປັນໂຮງຮຽນ ຣັຕນະການຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1974 ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ທາງດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆ. ໃນສົກສຶກສາ 1994 ຣັຕນະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຍົກລະດັບເປັນວິທະຍາໄລ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບຊັ້ນສູງ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ. ໃນສົກສຶກສາ 2002 ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ. ສົກສຶກສາ 2006 ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ ຣັຕນະ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ ປະເທດໄທ. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ເປີດສອນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ .

ປະຈຸບັນ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນເປັນ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາຕ່າງໆ.

ລະດັບປະລິນຍາຕີ ມີ 5 ສາຂາວິຊາຄື:

 1. ການບໍລິຫານ ການຈັດການ
 2. ການບໍລິຫານ ການຕະຫລາດ
 3. ການບໍລິຫານ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
 4. ພາສາ ອັງກິດ ທຸລະກິດ

ລະດັບປະລິນຍາໂທ ປະກອບດ້ວຍ 5 ສາຂາວິຊາ:

 1. ສາຂາການບໍລິຫານການຈັດການ
 2. ສາຂາການບໍລິຫານການເງິນ
 3. ສາຂາການບໍລິຫານການບັນຊີ
 4. ສາຂາການບໍລິຫານການຕະຫລາດ
 5. ສາຂາການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ນອກຈາກນັ້ນ ທາງສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຍັງໄດ້ເປີດສອນຫລັກສູດອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຄຽງຄູ່ໄປອີກດ້ວຍ. ໂດຍຜ່ານໄລຍະຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ສະຖາບັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາປັບປຸງຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວຫນ້າເປັນກ້າວໆມາ.

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຍັງໄດ້ເປີດສາຂາຢູ່ຕ່າງແຂວງເຊັ່ນ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ວິທະຍາໄລເຂດອີ່ໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ນອກຈາກວຽກງານການສຶກສາ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແກ່ສັງຄົມ, ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ກໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພາກລັດ ຕາມແຜນພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາຂອງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍ່ຄື ພັກລັດຖະບານ ເພື່ອຊ່ວຍກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.  ເລີ່ມຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1974 ເປັນຕົ້ນມາ ນັບເປັນເວລາ 40 ກວ່າປີ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາມີນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນທີ່ຮຽນຈົບແຕ່ລະລຸ້ນ, ແຕ່ລະຂະແຫນງການຮຽນໃນລະດັບຊັ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ລະດັບຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ອອກໄປປະກອບສ່ວນໃນອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນເປັນຈຳນວນຫລາຍຫມື່ນຄົນ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບອອກໄປທຸກຄົນໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວຫນ້າໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານ ຈໍານວນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີນັກສຶກສາຈໍານວນຫລາຍກໍ່ໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫລັກສູດແລ້ວ ທາງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ຍັງໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍານອກຫລັກສູດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມເຊັ່ນ:

 • ເຕົ້າໂຮມວັດຖຸສິ່ງຂອງໄປຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍນັກຮຽນດ້ອຍໂອກາດ.
 • ຊ່ວຍເຫລືອໂຮງຮຽນທີ່ຂາດເຂີນ
 • ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ
 • ຊ່ວຍເຫລືອອ້າຍນ້ອງທະຫານທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຢູ່ໃນນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທາງດ້ານໄພທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫລື ໄຟໄຫມ້ຕ່າງໆ.
 • ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາອອກໄປທັດສະນະສຶກສາທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໄປສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບບໍລິ ສັດຊັ້ນນໍາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ຄວາມຄິດ ທາງກວ້າງ ແລະ ທາງເລີກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ປະກອບໃສ່ກັບພາກທິດສະດີ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ວິຊາສະເພາະຕຽມປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນຂອງສະຖາບັນ: ຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄວາມດີ ມີສິນທໍາປະຈໍາໃຈ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ.