ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ຄຳຂັວນ, ປັດສະຍາ,​ ວິໃສທັດ ແລະ ພັນທະກິດ ຂອງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຄຳຂັວນ(Slogan)

ຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄວາມດີ ມີສິນທັມປະຈຳໃຈ ນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ

ປັດສະຊາ (Philosophy)

ຄວາມຮູ້ເປັນຊັບສົມບັດອັນລໍ້າຄ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນເປັນຂໍກະແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ 

ວິໃສທັດ (Vision)

ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ,​ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເລິດດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດແກ່ສັງຄົມ

ພັນທະກິດ (Mission) 

ສ້າງນັກສຶກສາໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫລັກມູນການສືກສາ ແລະ ມີຄຸນນະທຳຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ

ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການບໍລິການແກ່ສັງຄົມຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ

ສັາງນັກວິຊາການດ້ານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນສາຂາວິຊາຊິບໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຊຳນານງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມ ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳ ຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຮັກສີ່ງແວດລ້ອມ.