ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ຄຳຂັວນ (Slogan)

ຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄວາມດີ ມີສິນທັມປະຈຳໃຈ ນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ

ປັດສະຊາ (Philosophy)

ຄວາມຮູ້ເປັນຊັບສົມບັດອັນລໍ້າຄ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນເປັນຂໍກະແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ວິໃສທັດ (Vision)

ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ,​ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເລິດດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດແກ່ສັງຄົມ

ພັນທະກິດ (Mission)

ສ້າງນັກສຶກສາໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫລັກມູນການສືກສາ ແລະ ມີຄຸນນະທຳຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ວຽກງານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການບໍລິການແກ່ສັງຄົມຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ. ກໍ່ສັາງນັກວິຊາການດ້ານ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃນສາຂາວິຊາຊິບໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຊຳນານງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກ
ຄະລາກອນໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມ. ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳ
ຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຮັກສີ່ງແວດລ້ອມ.