ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ຕາຕະລາງເສັງພາກຮຽນ II

ຕາຕະລາງເສັງພາກຮຽນ II ແລະ ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາ ທຸກພາກ, ທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ, ທຸກປີຮຽນ ເລື່ອງມື້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ພັກຂອງນັກສຶກສານັກສຶກສາປີ 3 ແມ່ນເລີ່ມພັກຮຽນແຕ່ວັນທີ 03-07 ແລະ 10 ສິງຫາ 2020
ນັກສຶກສາປີ 1 2 ແລະ 4 ແມ່ນພັກແຕ່ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2020
ສ່ວນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ແມ່ນເສັງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ.