ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ປະຖົມນິເທດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2019-2020

ປະຖົມນິເທດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາທັງເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2019-2020 ເພື່ອກຳແໜ້ນດ້ານວິຊາການ, ວຽກງານບໍລິຫານ, ກົດລະບຽບ, ກິດຈະກຳ, ວຽກງານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.