ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ປະລິນຍາໂທ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ ຫໍສະໝຸດ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ອາຄານ B ຊັ້ນ 5)

rbac_library_2

 

ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
MBA 4
ທ້າວ ບຸນຈັນ ໄຊສົມສຸກ
ການວິເຄາະຜົນຄອນແທນການລົງທຶນການສຶກສາໂຮງນຽຮຽນພາກເອກະຊົນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສປປ ລາວ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
2
55-20306-001
ນ. ເກດວິໄລ ໄຊພະກັດສາ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນຮ້ານອາຫານຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
3
55-20306-003
ນ. ແສງຈັນ ມະນີວັນ
ການສຶກສາພຶດຕິກຳໃນການຕັດສຶນໃຈທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
4
55-20306-004
ນ. ສີລິພອນ ວົງສະຜ່າຍ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການກວດສອບ ບໍລິສັດຈຳກັດ ຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
5
55-20306-005
ນ. ສຸດາວັນ ມະຫາໄຊ
ການຊື້ຂາຍພັນທະບັດຂອງກຸ່ມທະນາ ຄານພານິດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
6
55-20306-007
ນ. ນ້ອຍທອງບາ ຈັນທະລັງສີ
ປັດໃຈທີມີອິດທິພົນ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນທຸລະກິດ ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ ໃນຕະຫຼາດເຊົ້າຊອບປິ່ງມໍ ສປປ ລາວ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
7
55-20306-008
ນ. ເປົ່າອ່ອນ ອ່ອນແສງສີ
ການປະເມີນການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງລະບົບສາລະສົນເທດທາງການບັນຊີ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (BDL) ດ້ວຍລະບົບ APMS ທີສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ
8
55-20306-009
ນ. ທະວິວອນ ສຸກອາລົມ
ການສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທຸລະກິດ​ໂຮງຮຽນ​ອະ​ນຸບານ​ເອກ​ະ​ຊົນ ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ​ ສ​ປປ.ລາວ
ຜ.ສ.ດຣ. ວັນໄຊ ປະເສີດສີ

ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
55-20306-012
ນ. ອໍລະວອນ ໄຊຍະເພັດ
ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ມີ​ອິດທິພົນ​ຕໍ່​ການ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບັດ​ວີ​ຊາ​ເຄຼ​ດິດຂອງລູກ​ຄ້າ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ ​ຕ່າງ​ປະເທດ​ລາວ (ມະຫາ​ຊົນ) ໃນ ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
2
55-20306-013
ນ. ອິນດາວັນ ຈູນມະນີວົງ
ປັດໄຈທີມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ໃນການລົງທຶນທຸລະກິດຮ້ານຄາຍເຄື່ອງປະດັບໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ຊອບປີ້ງມໍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
3
55-20306-014
ທ. ຄຳ ຈັນຕິວົງ
ການວິເຄາະສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງກອງທຶນໝູ່ບ້ານໃນເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
4
55-20306-016
ທ. ສີວິໄຊ ພູນສະຫວັດ
ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນນຕອບຂອງທຸລະກິດການເຮັດຄວາມສະອາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
5
55-20306-018
ທ. ວຽງສາຄອນ ພົມມະທັດ
ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ
ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍຄຳລ່ວງໜ້າຂອງນັກລົງທຶນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Factor Affecting Vientiane Capital Investors’ Decisions to Invest in Gold Futures
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
6
55-20306-025
ນ. ພິໄລລັກ ຍຸດທະສັນຕິ
Factor that influent to local investors to invest in Laos Securities Exchange
ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
7
55-20306-026
ນ. ມະນີພອນ ໄຊຍະສານ
ປັດໄຈທີມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຮ້ານຂາຍເຄືອງຍ່ອຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ
8
55-20306-028
ນ. ເລີດມະນີ ວົງມະນີວັນ
ສຶກສາການປ່ອຍສິນເຊື້ອເພື່ອການລົງທຶນຂອງກະເສດຕະກອນ ຂອງທະ ນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍີ່ງກຽດ ຜູ້ຈະເລີນວິບູນ

ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
55-20306-035
ທ. ສະອາດ ຄຳມຸນທາ
ການສຶກສາຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງການລົງທຶນປູກສາລີ ໃນເຂດເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສປປ ລາວ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕິີຣສາຣິຫວັດ
2
55-20306-057
ນ. ແສງມະນີ ແສນອິນຄຳ
ການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ທີມີຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດສຳປະທານ: ກໍລະນີສຶກສາເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
3
55-20306-058
ນ. ສິລິວອນ ພິມສອນ
ປັດໄຈທີກໍ່ໃຫ້ເກີດໜີ້ເສີອມຂອງລູກຄ້າ ທະນາຄານພານິດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
4
55-20306-059
ນ. ລັດສະໝີ ທັກຂິນ
ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຂອງນັກລົງທຶນໄທ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
5
55-20306-006
ນ. ໄຕມະນີ ເຊັງວົງ
ການຈັດບັນຊີຂອງຮ້ານຊື້-ຂາຍທອງຄຳ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
6
55-20306-060
ນ. ອຳມອນຈັນ ສຸວັນທອງ
¯ñ©-Ä¥ê†ມີ°ö­ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການໃຊ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
7
55-20306-010
ນ. ເພັດສະໝອນ ແກ້ວວົງສັກ
ສຶກສາຜົນການດຳເນີນງານທຸລະກິດແຜນພື້ນຄອນກິດສຳເລັດຮູບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທັດສະນະຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ
8
55-20306-015
ທ້າວ ແສງສີ ປ່າເກົ້າ
ການສຶກສາທຸລະກິດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ອໍາມາລາ ຕຣີສາຣິຫວັດ

ສາຂາການບໍລິຫານຈັດການ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
ນ. ເຄືອວັນ ຄຳພັນ
ການສຶກສາປະສິດທິພາບຊອງການຈັດການລູກຄ້າສຳພັນຂອງບໍລິສັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
2
ນ. ແສງເພັດ ແພງຣັຕະນະວົງ
ປະສິດທິພາບໃນການປະຕິວັດຮຽກງານ ຂອງພະນັກງານ ເບຍລາວຈຳກັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
3
ນ. ສົມໃຈ ຜາລິຂັນ
ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ ການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
4
ນາງ ສຸດາລັກ ພັນທະມີໄຊ
ສຶກສາຄວາມເພິ່ງພໍໃນຂອງພະນັກງານຕໍ່ປັດໄປຈຸງໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງຮ້ານມິນິມາກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
5
ນ. ນິພາພອນ ສີມຸງໂຄດ
ການ​ວິ​ໄຈ​ ເລື່ອງປັດ​ໃຈ​ທີ່​ມີຜົນ​ກະທົບຕໍ່​ຄຸນນະພາບ ການ​ບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດ​ອາ​ລິ​ອັນສ໌ ປະ​ກັນ​ໄພ​ ແຫ່ງປະເທດລາວ ໃນ ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
6
ນ. ເພັດມະນີພອນ ທອງບຸນນຳ
ການຈັດການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຕໍ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
7
ນ. ວັນນາລົມ ຫຼວງທອງສຸວັນນາວົງ
ການບໍລິຫານຈັດການອົງກອນທູລະກິດລາວ ໂທລະຄົມ (LTC) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
(ສປປ ລາວ)
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
8
ນ. ຢູ ຢາອຸຍ
The Evolution of Consumer Behavioral the University Man’s Tourist Market
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
9
ທ. ຄຳເພັດ ສຸ້ຍດາລີ
ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອການຕຽມຄວາມພ້ອມສຳຫຼັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AEC
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ
10
ນ.ສິລິກຸນ ກິພິບານ
ອິດທິພົນຂອງການປະຊາສຳພັນຕໍ່ການຮັບຮູ້ພາບລັກຂອງອົງກອນທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈັນທະນາ ແສນສຸກ

ສາຂາການບໍລິຫານຈັດການ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
ທ. ກອງມາ ຊານາລັດ
ກົນລະຍຸດການຈັດການທຸລະກິດນວດເພື່ອສຸຂະພາບ ພາກກາງ ສປປ ລາວ.
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
2
ທ. ແກ່ນແກ້ວ ໄຊຍະລາດ
ການພັດທະນາຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ ຂອງເຂົ້າສານ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
3
ທ້າວ ຄິລີ ອຸດອນ
ສຶກສາການບໍລິຫານຈັດການໂຮງງານຜະລິດຄອນກຣິດສົດ ແລະ ຜະລິດແຜ່ນພື້ນຄອນກຣິດສຳເລັດຮູບ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
4
ທ້າວ ສີຈັນ ລຸດທິສັກ
ສຶກສາການບໍລິຫານຈັດການສີນເຊື້ອລົດຍົນຂອງ ບໍລິສັດຖະນະຊັບ ລິດຊິ່ງ ແອນ ໄຟແນນ ຈຳກັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
5
ທ. ສີພັນ ຈັນເມືອງໄຊ
ສຶກສາການຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
6
ທ້າວ ຕູ້ລີ ເຊຍໄມ
ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານການຈາລະຈອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
7
ທ້າວ ບຸນທະວີ ໄຊຍະບຸດ
ການບໍລິຫານຈັດການ ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
8
ທ. ທະນົງສີນ ຈັນທະວົງ
ການຈັດການທຸລະກິດຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
9
ທ້າວ ວຽງມາລາ ບຸນເຮືອງຮຸ່ງ
ການດຳເນີນງານທຸລະກິດອຸດສະຫະກຳ ໂຮງງານກະປ່ອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
10
ທ. ອາທິດ ອິນທາ
ຄວາມມຳພັນລະຫວ່າງພິດຕິກຳຂອງການເຮັດວຽກເປັນທືມ ແລະ ປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານຖາວອນ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
11
ນາງ ຫຼຽນທອງ ສີຫາພັນ
ປັດໄຈທີມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນການເລືອກໂຮງຮຽນເອກະຊົນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ
12
ທ. ໄຊດາລາ ເພັດລາສີ
ການສຶກສາທັດສະນະຄະຕິຂອງລູກຄ້າ (ຜູ້ຖູກກວດສອບ) ຕໍ່ການກວດສອບຂອງ ບໍລິສັດ ພຮາຍວໍເຕີເຮົ້າ ຄລຸບເປີ (ລາວ)ຈຳ ກັດ  ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຈະເລີນໄຊ ພອນໄພເພັດ

ສາຂາການບໍລິຫານຈັດການ  ອາຈານ ທີ່ປືກສາ ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ

 

ລດ
ລະຫັດນັກສຶກສາ
           ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຊື່ບົດວິໄຈ
ອາຈານ ທີ່ປືກສາ
1
ທ. ພູນສະຫວັນ ວົງວິຈິດ
ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
2
ທ. ຄຳມາລີ ຫຼວງອາໄພ
ການຈັດການສັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງທຸລະກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
3
ນ. ແກ້ວແກ່ນໃຈ ຄືນສະໝອນ
ສຶກສາການບໍລິຫານການຈັດການ
ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
4
ທ. ສີນໄຊ ສຸສິຍາລັກ
ການບໍລິຫານຈັດການ ບໍລິສັດ ອີທີແອວ ມະຫາຊົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
5
ທ. ສົນໃຈ ເຊ້ງວ່າງ
ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ບໍລິການ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂອງ ບໍລິສັດຜູ້ປະກອບທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກດ້ານອຸດສາຫະກຳໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
6
ທ້າວ ສົມພອນ ທຳມະສິດ
ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດຂາຍລົດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
7
ນ. ອາສີວັນ ສີສຸນທອນ
ການບໍລິຫານຈັດການ ສູນທຸລະກິດເກົາຫຼີວຽງຈັນ ໃນ ສປປ ລາວ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
8
54-20105-086
ທ້າວ ວົວສີສຸດ ທຳມະວົງ
ພຶດຕິກຳການຊື້ຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
9
ທ້າວ ແສງເພັດ ພຸດສະຫວັດ
ວິເຄາະການຈັດການທຸລະກິດກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
10
ທ. ສຸກສັນ ພົມສີລາໄລ
ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
11
ນ. ສົມປອງ ໄຊຍະສານ
ການບໍລິຫານຈັດການຮ້ານຂາຍຢາໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ
12
ທ້າວ ລໍາພູນ ນາດາ
ການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນລະດັບມັດຖະຍົມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດຣ. ຍຸດທະສິດ ຈັນຄູເມືອງ