ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ລົງຝຶກງານ

ນັກສຶກສາລົງຝຶກງານກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເພື່ອຮ່າງເອກະສານ

ບໍລິສັດ ພັດທະນາສູນເສດຖະກິດການຄ້າຄົບວົງຈອນ ໜອງຈັນຕອນເໜືອ ຈຳກັດ

(Vientiane Center)

 

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ

(JDB)