ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສາຂາ ການຕະຫຼາດ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນສາມາດບັນລຸໄດ້.

ເປັນເບື້ອງໜ້າຂອງອົງກອນ ທີ່ສາມາດສ້າງພາບລັກທີ່ດີເດັ່ນ, ສ້າງຈຸດພິເສດ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ສື່ສານຈຸດປະສົງ ຂອງອົງກອນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໜ້າທີ່

1.   ວິໄຈຕະຫຼາດ

2.   ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

3.   ວາງແຜນ

4.   ສ້າງກົນລະຍຸດ

5.   ຕິດຕາມ

6.   ວິເຄາະ

7.   ປະເມີນຜົນ

8.   ປັບຕົວ

ຮຽນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ?

1.   ຮູ້ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການການເຮັດວຽກທາງການຕະຫຼາດ

2.   ເປັນນັກວາງກົນລະຍຸດທີ່ດີເດັ່ນ

3.   ນໍາເອົານາມມະທໍາຂອງອົງກອນ ມາສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຕໍ່ໜ້າລູກຄ້າ

4.   ເປັນນັກສໍາຫຼວດ, ນັກວິເຄາະ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ນັກສື່ສານທີ່ເກັ່ງກາດສາມາດ

5.   ເປັນນັກສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ບໍ່ມີມື້ຊິ້ນສຸດ

ເຈົ້າແລ້ວເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່ ?

1.   ສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົວເອງ

2.   ສ້າງສັນ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງ

3.   ສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ

4.   ເປັນຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫຼາດໃນອົງກອນ

5.   ເປັນພະນັກງານການຕະຫຼາດໃນອົງກອນ

6.   ເປັນຄູສອນການຕະຫຼາດ

7.   ສ້າງອາຊີບອິດສະຫຼະ ທັງແບບ Online ແລະ Offline

8.   ເຮັດວຽກເປັນທິມ ແລະ ສໍາເລັດເປັນທິມ

ຜູ້ທີ່ເໝາະສົມກັບສາຂານີ້ !!!

1.   ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

2.   ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ມອງໂລກໃນທຸກແງ່ມຸມ

3.   ມັກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ

4.   ເປັນຄົນລະອຽດອ່ອນ ຊ່າງສັງເກດ ແລະ ວິເຄາະ

5.   ມີອັດທະຍາໃສດີ, ມີ EQ ແລະ AQ ສູງ

6.   ມີທັກສະທາງພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສັງຄົມ