ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao

ສາຂາ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ເປັນການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ທັກສະພາສາອັງກິດ.

ເປັນວຽກງານທີ່ນໍາໃຊ້ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການ ເປັນພາສາອັງກິດ.

ໜ້າທີ່

1.   ສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ

2.   ບໍລິຫານຈັດການ, ປະສານງານ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ

3.   ແປພາສາລາວເປັນພາສາອັງກິດ ທັງແບບຂຽນ ແລະ ປາກເປົ່າ

ຮຽນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ?

1.   ສ້າງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

2.   ເປັນພະນັກງານບໍລິຫານໃນອົງກອນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະອົງກອນສາກົນ

3.   ເປັນພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

4.   ເປັນນາຍແປພາສາ

5.   ເປັນຄູສອນພາສາການບໍລິຫານຈັດການເປັນພາສາອັງກິດ

ຜູ້ທີ່ເໝາະກັບສາຂານີ້ !!!

1.   ມັກ ແລະ ຮັກ ການໃຊ້ພາສາອັງກິດ

2.   ມັກພັດທະນາຕົນເອງ

3.   ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ

4.   ມັກການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມັກເຮັດວຽກກັບອົງກອນສາກົນ