ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.info
 • Lao
 • English

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

RATTANA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION

ຫລັກສູດຮຽນ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ສາຂາວິຊາ ຢູ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເລກທີ: 442/ສສກ/2019 ລົງວັນທີ່ 06/ກຸມພາ/2019 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ

ເຊິ່ງມີ 4 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ

ເຊິ່ງມີ 4 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ
 • ຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ສາຂາວິຊາ ຢູ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເລກທີ: 1821/ສສກ/2019 ລົງວັນທີ່ 15/ພຶດສະພາ/2019 ໃຫ້ເປີດສອນຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີ

ເຊິ່ງມີ 3 ສາຂາວິຊາຄື:

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາການເງີນ-ການທະນາຄານ
 • ປະລີນຍາຕີ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ

ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນໄວໆນີ້.