ຫລັກສູດຮຽນ

* ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ

ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ່: 442/ສສກ/2019 ລົງວັນທີ່ 06/ກຸມພາ/2019 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຊິ່ງມີ 2 ຄະນະຄື: ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຄະນະພາສາສາດ

ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ແຍກອອກເປັນ 3 ສາຂາວິຊາ:

– ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຈັດການ​
– ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງີນ ແລະ ການທະນາຄານ
– ປະລີນຍາຕີ ສາຂາການຕະຫຼາດ

ຄະນະພາສາສາດ ມິ 1 ສາຂາ:

– ປະລີນຍາຕີ ສາຂາ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

* ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ

ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານການສືກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ສ.ປ.ປ.ລາວ) ກັບ ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ (ປະເທດໄທ).

  * ທາງສະຖາບັນໄດ້ເປີດສອນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA) ຫຼັກສູດ 2 ປີ: 

–  ສາຂາວິຊາການເງີນ  (Finance)
–  ສາຂາວິຊາການບັນຊີ  (Accounting)
–  ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານ (Management)
–  ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ  (Marketing)
–  ສາຂາວິຊາການວິຊາເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  (Information Technology)

  * ໂຄງການຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ປະກອບດວ້ຍ:

–  ໝວດວິຊາພື້ນຖານ                                  15 ໜວ່ຍກິດ
–  ສຶກສາຕາມແຜ່ນ (ກ)​
– ໝວດວິຊາຫຼັກ                                          24 ໜວ່ຍກິດ
– ໝວດວິຊາເລືອກ                                       12 ໜວ່ຍກິດ
– ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ                        12 ໜວ່ຍກິດ
ລວມຈຳນວນໜວ່ຍກິດ                                 48 ໜວ່ຍກິດ

* ເງືອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເຂົາສຶກສາ:

– ຕ້ອງຈົບປະລິນຍາຕີ
– ສາມາດເວົ້າ ຟັງ ແລະ ອ່ານ ພາສາໄທໄດ້
– ມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ