ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ

MASTER DEGREES (MBA) OFFERED AT RBAC

ເປັນໂຄງການຮວ່ມມືດ້ານການສືກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ສ.ປ.ປ.ລາວ) ກັບວິທະຍາໄລ ສັນຕະພົນ (ປະເທດໄທ).

  * ທາງວິທະໄລໄດ້ເປີດສອນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (MBA) ຫຼັກສູດ 2 ປີ: 

–  ສາຂາວິຊາການເງີນ  (Finance)
–  ສາຂາວິຊາການບັນຊີ  (Accounting)
–  ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານ (Management)
–  ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ  (Marketing)
–  ສາຂາວິຊາການວິຊາເທັກໂນໂລຢີ ຂໍມູນຂ່າວສານ  (Information Technology)

  * ໂຄງການຫຼັກສູນປະລິນຍາໂທປະກອບດວ້ຍ:

–  ໝວດວິຊາພື້ນຖານ                                  15 ໜວ່ຍກິດ
–  ສຶກສາຕາມແຜ່ນ (ກ)​
– ໝວດວິຊາຫຼັກ                                          24 ໜວ່ຍກິດ
– ໝວດວິຊາເລືອກ                                       12 ໜວ່ຍກິດ
– ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດວ້ຍຕົນເອງ                      12 ໜວ່ຍກິດ
ລວມນຈຳນວນໜວ່ຍກິດ                              48 ໜວ່ຍກິດ

* ເງືອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເຂົາສຶກສາ:

– ຕອ້ງຈົບປະລິນຍາຕີ
– ສາມາດເວົ້າ ຟັ້ງ ແລະ ອ່ານ ພາສາໄທໄດ້
– ມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິໃນລະດັບປານກາງ

MASTER DEGREES OFFERED AT RBAC:

* Programs:

+ Master of Business Administration (MBA)   in Management
+ Master of Business Administration (MBA)   in Marketing
+ Master of Business Administration (MBA)   in Finance
+ Master of Business Administration (MBA)   in Accounting
+ Master of Business Administration (MBA)   in Information Technology

* Overview of Curriculum:

+ General Subjects                                    15 Units

– Plan (A):

+ Core Subjects                                          24 Units
+ Elective Subjects                                    06 Units
+ Writing Thesis12 UnitsTotal            42 Units

– Plan (B):

+ Core Subjects                                            24 Units
+ Elective Subjects                                      12 Units
+ Independent Research                          12 Units
Total                          48 Units

* The Length of program is two years (Full-Time)