ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 413871 | Email: contact@rbac.edu.la
  • Lao
  • English

ຫລັກສູນຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງ

+  ນອກຈາກລະບົບປະລິນຍາຕິແລ້ວ ທາງວິທະຍາໄລຍັງໄດ້ເປີດສອນລະດັບຊັ້ນຕົ້ນ 1 ປີ ແລະ ຊັ້ນກາງ 2 ປີ ແລະ ລະດັບຊັ້ນສູງ 3 ປີ.

+  ຮັບເປີດສອນບຳລຸງໄລຍະສັ້ນ ລົງເລິກບາງວິຊາສະເພາະ ເຊີ່ງໃຊ້ເວລາຮຽນແຕ່ 2 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ເຊັ່ນ: ວິຊາຄອມພິວເຕີ, ພິມດີດ, ການບັນຊີ, ເລຂານຸການ, ການໂຮງແຮມ,​ ແລະ ການທ່ອງທຽວ,​ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ              ສອນຮຽນຂັບລົດ ຕັ້ງແຕ່ລົດຈັກ ຈົນເຖິງລົດໂດຍສານ.

+  ນອກຈາກນີ້ຍັງຮັບບໍລິການ ຈັດຝືກອົບຮົມ ລົງເລິກບາງວິຊາໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ສຳນັກງານອົງການ ຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ ໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ